Konkurs Literacki

Centrum Artystyczne Sztukarnia serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie Literackim

“Bajkopisarze do klawiatur! Konkurs na bajkę inspirowaną rysunkiem”

—————————————————

Rysunki Ewy Pazyny [baner]Rysunki Ewy Pazyny [baner]Rysunki Ewy Pazyny [baner]Rysunki Ewy Pazyny [baner]

—————————————————

Regulamin Konkursu Literackiego

Temat konkursu:

„Bajkopisarze do klawiatur! Konkurs na bajkę inspirowaną rysunkiem”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem „Konkursu literackiego” (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) jest Centrum Artystyczne Sztukarnia z siedzibą w Warszawie, przy ul. Lewickiej 10.
 2. Konkurs trwa od 14 grudnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego). W uzasadnionych przypadkach Organizator może zdecydować o przedłużeniu terminu przyjmowania prac lub o przyjęciu pracy zgłoszonej po terminie.

II. Cele Konkursu

 1. Popularyzowanie twórczości literackiej.
 2. Promowanie wartościowej twórczości literackiej.
 3. Rozwijanie ekspresji literackiej, wyobraźni oraz fantazji.
 4. Poszukiwanie symbiozy między różnymi gatunkami sztuki.

III. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Nie ma ograniczeń wiekowych dla udziału w Konkursie.
 2. Nadesłane prace powinny być inspirowane rysunkami Ewy Pazyny, których kopie załączone są do niniejszego regulaminu.
 3. Utwory nadesłane muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie i nie mogą w żadnej swej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami wcześniej nie nagradzanymi i nie publikowanymi.
 4. Nadesłane utwory powinny mieć formę bajki.
 5. Wybór treści pozostawiony jest autorowi pracy w ramach tematu konkursu.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: dostarczenie w formie elektronicznej pracy o objętości do 5 stron znormalizowanego maszynopisu (forma wydruku na papierze A4, czcionka 12, interlinia 1,5) oraz noty o autorze (imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego) na adres e-mailowy: sztukarnia@sztukarnia.pl lub przesłanie płyty CD z elektronicznym zapisem w/w pracy na adres pocztowy: Centrum Artystyczne Sztukarnia, ul. Lewicka 10/7, 02-547 Warszawa.
 7. W Konkursie wezmą udział prace napisane w języku polskim.
 8. Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na Konkurs ponosi uczestnik Konkursu.
 9. Prace nie będą odsyłane pocztą do uczestników Konkursu.

IV. Wyłanianie laureata Konkursu

 1. Do przydzielenia nagrody uprawnione jest Jury.
 2. Skład Jury zostanie opublikowany na stronie internetowej Centrum Artystycznego Sztukarnia: www.sztukarnia.pl
 3. Jury podejmuje decyzję o wynikach Konkursu na podstawie oceny prac.
 4. Ocena prac dokonywana jest pod kątem następujących kryteriów: zgodność z celami    i tematem Konkursu, walory literackie i oryginalność prezentowanych prac, zachowanie zasad gatunkowych bajki.
 5. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony przez Jury większością głosów do dnia 30 kwietnia 2010 r.
 6. Nagrodą główną dla zwycięzcy Konkursu będzie publikacja bajki w wydawnictwie albumowym. Wydanie publikacji nastąpi do końca roku 2010 r.
 7. Wybranym pracom, biorącym udział w Konkursie zostaną przyznane wyróżnienia.
 8. Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas wieczoru autorskiego w Centrum Artystycznym Sztukarnia w maju 2010 r.
 9. Laureat Konkursu oraz autorzy wyróżnionych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy, zaświadczające o nagrodzeniu, wyróżnieniu ich utworów.
 10. Laureat Konkursu oraz autorzy wyróżnionych prac otrzymają również nagrody książkowe.
 11. Wyniki Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

V. Postanowienia końcowe

 1. Nadsyłając pracę na Konkurs autor zgadza się na jej późniejsze opublikowanie w wydawnictwie albumowym oraz upowszechnienie jej na stronie internetowej Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w celach promocyjnych bez uiszczania honorarium.
 3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie dla potrzeb konkursowych danych osobowych autora pracy, o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu

———————————————–

Załącznik:

Rysunki Ewy Pazyny

———————————————–

ORGANIZACJĘ  KONKURSU  WSPIERAJĄ:


Wydawnictwo Iskry - logo

Wydawnictwo Iskry

—————

Wydawnictwo Philip Wilson

Wydawnictwo Philip Wilson

—————

Wydawnictwo Mila - logo

Wydawnictwo Mila

—————-

Wydawnictwo Rebis

Wydawnictwo Rebis

ludzie radość pasja tworzenia sztuka

Centrum Artystyczne Sztukarnia
ul. Odolańska 60
02-562 Warszawa
NIP 542 264 64 83
48 692 870 303

sztukarnia@sztukarnia.pl

GODZINY OTWARCIA
Biuro:
pn.- pt. 9.00 - 17.00
Centrum Artystyczne:
pn.- pt. 9.00 - 20.00
sob.- niedz. 9.00 - 19.00

Nr konta: Inteligo 50 1020 5558 1111 1811 8560 0011

Copyright © 2017 Sztukarnia.pl Centrum Artystyczne Warszawa | Polityka prywatności i Cookies

Realizacja i utrzymanie Mitelecom Marketing Internetowy  

FacebookGoogle+RSS