UNIKALNOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ i AKTUALNOŚĆ PODEJŚCIA

UNIKALNOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ i AKTUALNOŚĆ PODEJŚCIA:

na wstępie zapraszamy na spotkania z pomysłodawczynią powstania Akademii Doskonałości i Rozwoju, autorką i prowadzącą wszystkie szkolenia i wykłady więcej

 • połączenie i odwołanie się do KLASYCZNEJ FILOZOFII GRECKIEJ, PSYCHOLOGII i FILOZOFII CZŁOWIEKA św.(już samo to odwołanie się do świętego jest i innowacyjne i prawie współcześnie niespotykane !:)) TOMASZA z AKWINU oraz badań i koncepcji WSPÓŁCZESNEJ PSYCHOLOGII jest unikalne i niespotykane, ponieważ współczesne szkolenia i warsztaty z zakresu rozwoju osobistego opierają się głównie, jeśli nie wyłącznie, na psychologii (czasem niestety na pseudo-psychologii). Wybrane przez nas podejście umożliwia nam takie poszerzenie perspektywy i zagłębienie się w temacie, którego psychologia, jako nauka empiryczna nigdy nie dostarczy, które obejmując człowieka w całości i we wszystkich jego wymiarach pozwala go najpełniej jak tylko to możliwe poznać i zrozumieć i próbować uchylić rąbka TAJEMNICY CZŁOWIEKA;
 • warto podkreślić, iż pomimo odwołania się do antropologii św. Tomasza z Akwinu, szkolenia i mini wykłady skierowane są do WSZYSTKICH, bez względu na wyznanie i światopogląd – wierzących i niewierzących – do wszystkich, którzy po prostu pragną poznawać prawdę, żyć mądrze i z radością (przecież starożytni mędrcy filozofowie greccy tj. Sokrates, Platon czy Arystoteles, do których odwoływał się św. Tomasz, byli poganami, choć nie ateistami:)) – i może nie jest to ani unikalne, ani innowacyjne, ale z pewnością wpływa na aktualność podejścia;
 • PERSONALISTYCZNA KONCEPCJA CZŁOWIEKA wg św. Tomasza z Akwinu, jako fundament poznania, zrozumienia i rozwoju człowieka pojmowanego jako istota duchowo-cielesna, suwerenna, wolna i celowa, czyli zdolna poznać prawdę obiektywną, samodzielnie myśleć i rozumować, pragnąć i osiągnąć prawdziwe dobro, zatem rozwój jego powinien odbywać się na wszystkich poziomach (duchowym i cielesnym). Jednocześnie wolność człowieka polega również na tym, że może to wszystko odrzucić i jest zdolny siebie (z)niszczyć. Dlatego chcemy poprzez wiedzę (teoretyczną i praktyczną) pokazać i ZMOTYWOWAĆ i ZAINSPIROWAĆ ludzi, by chcieli i odważyli się w pełni swoich mocy i bogactwa rozwijać, a koncepcja św. Tomasza jest niezwykle piękna i bogata w mądrość i prawdę o człowieku… więcej
 • odrzucenie, tym samym (wraz z wyjaśnieniem – podczas szkoleń – dlaczego), RELATYWIZMU, SUBIEKTYWIZMU i DETERMINIZMU tzn. koncepcji człowieka, jako m.in. (skomplikowanej) biologicznej maszyny, ukierunkowanej na użyteczność, skuteczność i ew. przyjemność; niezdolnej do poznania prawdy (prawda i poznanie są relatywne i subiektywne) i w związku z tym, niezdolnej do dokonywania wolnych wyborów, a zatem i odpowiedzialności za swoje życie; niestety w konsekwencji skazuje to człowieka na zredukowanie swoich przeżyć, w tym miłości, do poziomu subiektywnych odczuć zmysłowych, a wolności do technik owe odczucia wywołujące (programujące) – warto podkreślić, że zaniechanie rozwoju i doskonalenia ducha do takiego poziomu prowadzi;
 • CEL i KIERUNEK – choć liczy sobie już setki lat i swe korzenie ma w starożytnej Grecji (Platońskiej Akademii i arystotelesowskim Lykeion’ie) –  najpierw DOSKONAŁOŚĆ w byciu DOBRYM CZŁOWIEKIEM, jako sposób na życie, na rozwój, jako wypadkowa do rozwijania indywidualnych ZDOLNOŚCI, TALENTÓW i PASJI; tzn. zacznij od WZMOCNIENIA i rozwoju (doskonalenia) swego DUCHA (rozumu i woli), który zapewni Ci WOLNOŚĆ WYBORU, DOBRE i PRAWDZIWE ROZPOZNANIE i będzie zdolny wznieść Cię ponad zmysłowo-emocjonalne ograniczenia i SPEŁNIĆ największe i najtrudniejsze do osiągnięcia MARZENIA. Celem szkoleń jest przygotowanie i zainspirowanie uczestników do samodzielnego, odpowiedzialnego i dojrzałego KIEROWANIA swoim ŻYCIEM;
 • KONCEPCJA DOSKONAŁOŚCI, czyli KSZTAŁTOWANIE CHARAKTERU, jako odpowiedź na pytanie JAK w PRAKTYCE i DLACZEGO ROZWIJAĆ swojego DUCHA (wolę i rozum)? –  swoje źródła również ma w starożytnej Grecji, jednak niezwykłego rozwinięcia tematu dokonał w swojej Etyce Cnót św. Tomasz z Akwinu;
 • koncepcja WYCHOWYWANIA UCZUĆ z poziomu duszy tj. rozumu i woli, za pomocą cnoty umiarkowania (panowania nad uczuciem przyjemności) i cnoty męstwa (panowania nad uczuciem lęku) nie tylko nie straciła na aktualności, ale widoczny jest jej stopniowy powrót i skuteczność np. w leczeniu depresji. Analiza porównawcza psychologii św. Tomasza z Akwinu z koncepcjami i badaniami współczesnej psychologii emocji nie tylko nic tej pierwszej nie ujmuje, ale pozwala jeszcze wyraźniej zobaczyć i zrozumieć jej niezwykłą głębię obserwacji i mądrość wysuwanych wniosków;
 • AKTUALNOŚĆ zawiera się w UNIWERSALNEJ i NIEPRZEMIJAJĄCEJ PRAWDZIE o człowieku jego potrzebach, pragnieniach, problemach, dylematach itd. oraz takim DOSTOSOWANIU m.in. JĘZYKA (terminologii), NARZĘDZI oraz PRZYKŁADÓW i ODNIESIEŃ do otaczającej nas rzeczywistości by były zarówno jasne, zrozumiałe i odpowiadały na potrzeby współczesnego człowieka XXI wieku, a jednocześnie pozwalały – szczególnie w odniesieniu do języka – każdemu samodzielnie sięgać do źródeł i korzystać z bogactwa i mądrości wiedzy tam zawartej. Aktualność przejawia się również w PRAKTYCZNYM ASPEKCIE, nastawieniu na codzienne życie, wszystkie szkolenia i wykłady za swój główny cel mają – POPRZEZ przekazaną WIĘDZĘ teoretyczną i praktyczną wspartą PRAKTYKĄ DNIA CODZIENNEGOpomóc po prostu LEPIEJ, GŁĘBIEJ, MĄDRZEJ i z RADOŚCIĄ ŻYĆ!
 • UKŁAD i TEMATYKA SZKOLEŃ – unikalność i innowacyjność tematyki i zakresu szkoleń wynika z przyjętej koncepcji człowieka i wykorzystaniem filozofii (i została bliżej omówiona pod tymi hasłami). Warto jednak podkreślić jeszcze jeden unikalny i zarazem bardzo istotny aspektUKŁAD zarówno całego cyklu, jak i poszczególnych szkoleń. Cały cykl składa się z 8 szkoleń, z czego jedno – „Prawda o człowieku, czyli klucz do tajemnicy człowieka – wprowadzenie do personalistycznej psychologii i filozofii św. Tomasza z Akwinu” spełnia funkcję wprowadzającą do wszystkich pozostałych szkoleń. Spełnia to tytułowy postulat całego cyklu „Poznaj samego siebie i żyj mądrze i z radością!” i to odnośnie zarówno poznania siebie (trzeba zacząć od pytania kim jest człowiek?), jak i życia w mądrości, której jednym z najważniejszych atrybutów jest zdolność poznania i „głównych bohaterów” (poszczególnych zagadnień) i panujących między nimi relacji, wzajemnych powiązań i zależności, często ukrytych, nieoczywistych i oddalonych od siebie w czasie i przestrzeni. Filozoficznie:) rzecz ujmując, chodzi o poznanie PRZYCZYN i SKUTKÓW i ODRÓŻNIANIE jednych od drugich, czyli przejście od ogółu do szczegółu. Dotyczy to również pozostałych szkoleń omawiających poszczególne zagadnienia, które są przejściem od szczegółu do ogółu tzn. np. omawiając emocje, ich strukturę, rodzaje itd. omawiane są zarówno relacje zachodzące między uczuciami, jak i ich relacje i powiązania z wolą, rozumem, zmysłami, pamięcią wyobraźnią, wpływem na proces podejmowania decyzji czy osiągania celu itd. Takie podejście daje uczestnikom UNIKALNĄ możliwość spojrzenia na każde – dotyczące jego – zagadnienie z RÓŻNYCH PERSPEKTYCH i zobaczenia ich WZAJEMNYCH RELACJI wewnątrz i na zewnątrz – wiedza ta jest BEZCENNA i KLUCZOWA zarówno w procesie poznawania i rozumienia siebie, jak i dalszego rozwoju duchowo-zmysłowo-emocjonalnego oraz w relacjach z innymi ludźmi.
 • koncepcja KOMUNIKACJI i RELACJI międzyludzkich w oparciu, najpierw o poznanie, zrozumienie i pokochanie siebie w mądrości i wolności, by dopiero w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie poznawać i rozumieć innych ludzi i budować z nimi relacje we wzajemnej wolności, miłości i sprawiedliwości. Unikalność podejścia jest szczególnie widoczna odnośnie rozumienia miłości i sprawiedliwości;
 • zamiana SKUTECZNOŚCI na MĄDROŚĆ, ponieważ każde działanie mądre jest skuteczne, ale nie każde skuteczne jest mądre. Mądrość, rozumianą w sensie klasycznym, tzn. jako WIEDZĘ WRAZ z jej PRAKTYCZNYM STOSOWANIEM w ŻYCIU, wiedzę dążącą do poznania prawdy i dobra, umocowaną w wolności;
 • postawienie MIŁOŚCI – rozumianej jako rozumny AKT (wybór) WOLI (nie uczucia) – jako głównej i najważniejszej siły – do – (SAMO)MOTYWACJI i mocy ducha zdolnej „przenosić góry”;
 • postawienie DECYZJI – rozumianej jako AKT(wybór) wolnej i rozumnej WOLI oraz najważniejszy wyraz naszej WOLNOŚCI – w centrum, któremu służą wszystkie prowadzone w ramach Akademii Doskonałości i Rozwoju szkolenia, wykłady, ćwiczenia i narzędzia tzn. mają one pomóc podejmować MĄDRE DECYZJE i dokonywać DOBRYCH WYBORÓW;
 • postawienie PRAWDY poznania i działania nad SZCZEROŚCIĄ i SKUTECZNOŚCIĄ działania – również w odniesieniu do rozwoju osobistego – TU TKWI SEKRET „sukcesu” poznania i zrozumienia siebie, ponieważ prawda zawsze jest i szczera i skuteczna, ale szczerość już nie zawsze bazuje na prawdzie, a skuteczność na prawdziwym dobru. Szerzej temat ten jest omawiany na szkoleniu „Prawda o człowieku, klucz do tajemnicy człowieka…” więcej
 • rozpatrywanie kwestii POZNANIA i ROZWOJU człowieka wraz z jej PRAKTYCZNYM zastosowaniem z perspektywy FILOZOFII CZOWIEKA (rozumu i woli), bez której poznanie i zrozumienie człowieka jest po prostu niemożliwe, zawężając jej – co jest dość powszechne – jedynie do wymiaru psychologicznego (zmysłowo-emocjonalnego). Tym bardziej, że filozofia jest największym i najskuteczniejszym polem intelektualnej walki o człowieka, przynoszącej bardzo wymierne i czasem bolesne/tragiczne skutki w codziennym życiu. Brak znajomości metod i filozoficznych koncepcji człowieka sprawia, że człowiek staje się bezbronny już nie tylko wobec manipulacji na poziomie zmysłowo-uczuciowym, ale i na poziomie duchowym tj. języka, idei, celu i sensu życia, czyli wszelkiej propagandy i manipulacji erystyczno-lingwistycznych. Celem jest zarówno odkrywanie powyższych zagrożeń i ich źródeł, jak i ukazanie filozofii, jako UMIŁOWANIA MĄDROŚCI, praktycznego stosowania jej w życiu, chcemy obalić stereotyp, że filozofia jest nudnym, trudnym, bezsensownym i bezużytecznym „bujaniem w obłokach” – prawdziwa filozofia to esencja i smak życia, to podejmowane codziennie setki decyzji, to radość i ducha i ciała (jako dzieci wiemy to najlepiej:), później niestety często zapominamy);
 • uwzględnienie wymiaru MORALNEGO (etycznego) związanego z podejmowaniem DECYZJI, tzn. by zawsze WYBIERAĆ zarówno PRAWDZIWE DOBRO, jak PRAWDZIWIE DOBRE DROGI (środki) do niego PROWADZĄCE – nie jest to zawsze wcale takie proste i jasne, a dużo łatwiej wybrać, bynajmniej nie oczywiste zło, ale pozorne dobro. Aby odróżnić jedno od drugiego potrzebna jest ROZTROPNOŚĆ.
ludzie radość pasja tworzenia sztuka

Centrum Artystyczne Sztukarnia
ul. J. Dąbrowskiego 62
02-561 Warszawa
NIP 542 264 64 83
48 692 870 303

sztukarnia@sztukarnia.pl

GODZINY OTWARCIA
Biuro:
pn.- pt. 9.00 - 17.00
Centrum Artystyczne:
pn.- pt. 9.00 - 20.00
sob.- niedz. 9.00 - 19.00

Nr konta: Inteligo 50 1020 5558 1111 1811 8560 0011

Copyright © 2017 Sztukarnia.pl Centrum Artystyczne Warszawa | Polityka prywatności i Cookies

Realizacja i utrzymanie Mitelecom Marketing Internetowy  

FacebookGoogle+RSS